Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

1. Všeobecné podmienky, práva a povinnosti užívateľov

1.1      Ak chcete pridať ponuku na portál službySK je povinnosť vytvoriť si profil, pravdivo vyplniť údaje a vyjadriť súhlas so všeobecnými podmienkami stránok ako aj so spracovaním a zásadami ochrany osobných údajov, a so zasielaním oznámení zo stránky www.sluzbySK.sk

1.2      Stránky umožňujú pridať ponuku na portál a vyhľadávať ponuky súkromných osôb a podnikateľských subjektov (užívateľov).

1.3    Užívateľ (inzerent) zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a/alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany užívateľa nezodpovedá.

1.4      Za obsah ponuky zodpovedá užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ponuky. Užívateľ je povinný pri zadávaní ponuky dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

1.5      Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovare a službách, ktoré vás zaujímajú.

1.6      Vložená ponuka bude zverejnená až do jej zmazania užívateľom, vypršania platnosti, poprípade administrátorom na požiadanie užívateľa. Ponuka môže byť tiež zmazaná pokiaľ porušuje niektoré z pravidiel stránky.

1.7      V prípade, že užívateľ pripojí k Inzerátu fotografie alebo videá, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženia inzerátu na server alebo v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií a videí, a to na dobu zverejnenia ponuky na serveri alebo v rámci mobilnej aplikácie a na spôsob použitia v súlade s určením servera a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.

1.8  Užívateľ nesmie k ponuke pripájať fotografie alebo videá z ponúk iných užívateľov.

2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

2.1      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v ponuke, prípadne ponuku vôbec nezverejniť, prípadne ponuku odstrániť, pokiaľ bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami službySK alebo dobrými mravmi.

2.2      Prevádzkovateľ má právo zmazať ponuku pokiaľ budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam službySK

2.3      Prevádzkovateľ sprostredkováva kontakt medzi inzerentom a dopytujúcim, a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobratie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb či produktov. Tiež nezodpovedá za obsah zverejnený užívateľom. Prípadné spory rieši používateľ priamo so zákazníkom.

2.4      Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

2.5      Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov na stránke službySK ani za spôsob akými sú službySK využívanie. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

2.6      Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb na službySK. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb stránky službySK alebo v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

2.7      Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu stránky službySK venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní stránky službySK mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

2.8      Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.

2.9      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť zo stránok akúkoľvek ponuku či profil, a to aj bez udania dôvodu.

3. Nepovolený obsah
Na serveri službySK je zakázané ponúkať, propagovať a zverejňovať:

  • Erotické a porno služby
  • Služby liveChat, práca spoločníčky, tanečnice, konzumentky a hostesky
  • Služby sprostredkovania bezpracných zárobkov (emailing)
  • Služby sprostredkovania províznych systémov (MLM – multilevel marketing)
  • Finančné služby poskytujúce pôžičky, úvery, hypotéky, exekúcie, oddĺženie
  • Kopírovanie a výroba dokladov, technických a iných preukazov
  • Špekulatívne služby s platbou vopred
  • Publikovanie alebo propagovanie erotického a pornografického materiálu, extrémistických či diskriminačných názorov as nimi súvisiaceho ilegálneho obsahu. Inzeráty nesmú porušovať práva duševného vlastníctva a byť nemorálne
  • Publikovanie urážlivého alebo nenávistného obsahu.
  • Inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu „Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom“. Pokiaľ sa na serveri objaví zakázaný inzerát, bude zmazaný.

Nadobudnutie účinnosti
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Stránku službySK prevádzkuje súkromná osoba
Kontakt: info@sluzbysk.sk