Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

1. Všeobecné podmienky, práva a povinnosti užívateľov

1.1      Ak chcete pridať ponuku na portál službySK je povinnosť vytvoriť si profil, pravdivo vyplniť údaje a vyjadriť súhlas so všeobecnými podmienkami stránok ako aj so spracovaním a zásadami ochrany osobných údajov, a so zasielaním oznámení zo stránky www.sluzbySK.sk

1.2      Stránky umožňujú pridať ponuku na portál a vyhľadávať ponuky súkromných osôb a podnikateľských subjektov (užívateľov).

1.3    Užívateľ (inzerent) zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a/alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany užívateľa nezodpovedá.

1.4      Za obsah ponuky zodpovedá užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ponuky. Užívateľ je povinný pri zadávaní ponuky dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

1.5      Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovare a službách, ktoré vás zaujímajú.

1.6      Vložená ponuka bude zverejnená až do jej zmazania užívateľom, vypršania platnosti, poprípade administrátorom na požiadanie užívateľa. Ponuka môže byť tiež zmazaná pokiaľ porušuje niektoré z pravidiel stránky.

1.7      V prípade, že užívateľ pripojí k Inzerátu fotografie alebo videá, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženia inzerátu na server alebo v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií a videí, a to na dobu zverejnenia ponuky na serveri alebo v rámci mobilnej aplikácie a na spôsob použitia v súlade s určením servera a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.

1.8  Užívateľ nesmie k ponuke pripájať fotografie alebo videá z ponúk iných užívateľov.

2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

2.1      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v ponuke, prípadne ponuku vôbec nezverejniť, prípadne ponuku odstrániť, pokiaľ bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami službySK alebo dobrými mravmi.

2.2      Prevádzkovateľ má právo zmazať ponuku pokiaľ budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam službySK

2.3      Prevádzkovateľ sprostredkováva kontakt medzi inzerentom a dopytujúcim, a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobratie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb či produktov. Tiež nezodpovedá za obsah zverejnený užívateľom. Prípadné spory rieši používateľ priamo so zákazníkom.

2.4      Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

2.5      Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov na stránke službySK ani za spôsob akými sú službySK využívanie. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

2.6      Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb na službySK. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb stránky službySK alebo v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

2.7      Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu stránky službySK venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní stránky službySK mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

2.8      Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.

2.9      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť zo stránok akúkoľvek ponuku či profil, a to aj bez udania dôvodu.

3. Nepovolený obsah
Na serveri službySK je zakázané ponúkať, propagovať a zverejňovať:

  • Erotické a porno služby
  • Služby liveChat, práca spoločníčky, tanečnice, konzumentky a hostesky
  • Služby sprostredkovania bezpracných zárobkov (emailing)
  • Služby sprostredkovania províznych systémov (MLM – multilevel marketing)
  • Finančné služby poskytujúce pôžičky, úvery, hypotéky, exekúcie, oddĺženie
  • Kopírovanie a výroba dokladov, technických a iných preukazov
  • Špekulatívne služby s platbou vopred
  • Publikovanie alebo propagovanie erotického a pornografického materiálu, extrémistických či diskriminačných názorov as nimi súvisiaceho ilegálneho obsahu. Inzeráty nesmú porušovať práva duševného vlastníctva a byť nemorálne
  • Publikovanie urážlivého alebo nenávistného obsahu.
  • Inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu „Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom“. Pokiaľ sa na serveri objaví zakázaný inzerát, bude zmazaný.

4. Platená reklama

4.1      Plateá reklama je poskytnutá vo forme reklamného banneru s prelinkovaním na jednoduchú jednostránkovú reklamnú stránku s informáciami podľa dohody a výpisom ponúk klienta uverejnených na stránke službySK. Pre využitie služby platenej reklamy sa vyžaduje registrácia užívateľa na stránke www.sluzbySK.sk a mať na tejto stránke minimálne 1 aktívnu ponuku.

4.2      Reklama na stránke službySK sa objednáva prostredníctvom kontaktného formuláru určeného na objednanie reklamy. Objednávka je až do odsúhlasenia podrobností a uhradenia faktúry obojstranne nezáväzná.

4.3      Klient zadaním objednávky vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných, firemných či iných údajov ktoré boli poskytnuté na stránke službySK.

4.4      Objednávka musí obsahovať minimálne:

  • Obchodné meno klienta, poprípade jeho právnu formu.
  • Fakturačnú a korešpondenčnú adresu.
  • Kontaktné údaje (e-mail, telefón…).
  • IČO, DIČ, IČ DPH.
  • Časový rozsah a rozsah údajov ktoré budú použité v reklame.

4.5      Reklama bude na stránke službySK zverejnená po odsúhlasení všetkých detailov s klientom (dizajn stránky, logo, doba trvania reklamy, dátum spustenia reklamy…), následnom uhradení a pripísaní prostriedkov na bankový účet´službySK.

4.6      Zmeniť či zrušiť objednávku po jej zverejnení je možné iba na základe vzájomného súhlasu oboch strán (službySK a klienta). Ak klient požiadá o zrušenie reklamy na stránke službySK, alikvótna čiastna nebude klientovi vrátená. Zmena môže byť v závislosti od rozsahu spoplatnená. Zmenu či žiadosť o zrušenie je potrebné uskutočniť písomnou formou na e-mail: info@sluzbysk.sk

4.7      Cena reklamy a platobné podmienky

4.7.1      Cena reklamy je určená podľa cenníka zverejneného na službySK.

4.7.2      Ceny sú platné v deň záväzného objednania služby.

4.7.3      Faktúra (daňový doklad) je vystavená po odsúhlasení detailov reklamy. Faktúra je vystavená za celé obdobie, na ktoré si klient reklamu objednal. Zverejnenie reklamy je po uhradení faktúry a pripísaní prostriedkov na účet.

4.8      Pozícia banneru

 • Pozície banneru sa priďelujú postupne,tak ako pribúdajú reklamy, a môžu sa meniť. O poradí rozhoduje dátum poprípade čas kedy je platba za reklamu pripísaná na účet.
 • Pozícia banneru sa môže zmeniť ak:
  • Niektorej reklame umiestnenej vyššie skončila platnosť. Na jej pozíciu sa posunie banner z nižšej pozície.
  • Niekto si zaplatí umiestnenie vo vyššej pozícii. V takomtoprípade sa bannery posunú nižšie.
 • Platená pozícia sa neposúva za žiadnych okoľností.
 • Maximálny počet bannerov v hornej časti stránky je 24.
 • Ostatné bannery budú umiestné na spodnej časti stránky, tak ako je to znázornené TU
 • Oranžovo sfarbené pole znamená, že je pozícia obsadená (zaplatená) a že sa nedá objednať.

Cenník reklamy nájdete tu

Formulár pre objednanie reklamy nájdete tu

5. Reklamačný poriadok

5.1      Klient má právo reklamovať funkčnú chybu ktorá sa vyskytla na stránke službySK v súvislosti s jemu poskytovanou službou (reklamou). Chybou sa rozumie funkčná chyba (napríkad nefunkčné prelinkovanie) ktoré trvá dlhšie ako 12 hodín v kuse. Za chybu na strane službySK sa nepovažuje ak stránka, reklama či iné služby nie sú dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré službySK nezodpovedá a nemôže ich ovplyvniť (napríklad výpadok servera).

5.2      Reklamáciu je možné uplatniť písomne e-mailom na info@sluzbysk.sk a to do 10 dní odkedy klient chybu zistil. službySK sa zaväzujú prípadnú chybu v čo najkratšom čese odstrániť, a o vybavení reklamácie informovať klienta prostredníctvom e-mailu.


Nadobudnutie účinnosti
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Stránku službySK prevászkuje spoločnosť Ján Šaroch – JS projekt, so sídlom Ožvoldíková 13, 841 02, Bratislava, IČO 41477421, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BratislavaI, číslo živnostenského registra: 101-12562
Kontakt: info@sluzbysk.sk